Contains Smut genres, is considered NSFW.
𝐁𝐚𝐤𝐞𝐦𝐨𝐧𝐨 𝐧𝐨 𝐇𝐚𝐧𝐚𝐲𝐨𝐦𝐞
Rank: 70103rd, it has 3 monthly / 80 total views.
Genres: Manga , Yaoi(BL) , Smut , Animals , Beasts , Romance , Supernatural
Original language: Japanese
Translated language: Persian
Original work: Ongoing
Upload status: Completed
Summary:
هیناتا روباهی است که عروس کیویا،یکی از اعضای گروه گرگ،شده است.قبایل آنها دشمنان سرسختی هستند،اما این ازدواج باید صلح را به ارمغان آورد. هیناتا در مراسم عروسی خود را به شکل یک زن درآورده و انگیزه های پنهانی برای شوهر آینده اش دارد:او قصد دارد کیویا را که پسر رهبر گروه گرگ است، بکشد... در شب عروسی آنها،او سعی می کند ترور را انجام دهد، اما کیویا به این کار دست می یابد و او شکست می خورد. از آنجا که او 9 دم دارد، هیناتا حتی یک طرد شده در دسته خودش است و تصمیم می گیرد که بخواهد بمیرد. اما کیویا به جای اینکه او را بکشد می گوید: "وقت ماه عسل ماست" و او را اسیر می کند... این یک داستان دراماتیک غیرانسانی است بین یک گرگ مغرور و خود محور و یک روباه سرکوب شده و در عین حال بسیار زیبا و مطیع.
show the remaining

Chapters (2)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 2
Ocean_028 45 + 1.2K 193 days ago
Chapter 1
Ocean_028 38 + 1.2K 193 days ago

Reviews

Comments

Disqus